TECHNIKY TULU

Yoo-Sin

Pohled:

zadn pohled
lev pohled  X  prav pohled
aktuln smr pohledu
kliknutm jin pohledy

Diagram:

pedchoz
pedchoz
pedchoz
nsledujc
nsledujc
nsledujc
zatek
zatek

19.  Annun so ap joomuk kaunde jirugi

konec
konec
Provete der pst prav ruky na stedn psmo k BD, souasn vytvote postoj annun sogi smrem k BD.
rytmus: Provete 16, 17, 18 a 19 v navazujm pohybu.