TECHNIKY TULU

Yoo-Sin

Pohled:

zadn pohled
lev pohled  X  prav pohled
aktuln smr pohledu
kliknutm jin pohledy

Diagram:

pedchoz
pedchoz
pedchoz
nsledujc
nsledujc
nsledujc
zatek
zatek

16.  Gunnun so sonbadak nopunde bandae golcho makgi

konec
konec
Provete hkov blok dlan prav ruky na horn psmo k BC, souasn vytvote lev postoj gunnun sogi smrem k BC.
rytmus: Provete 16, 17, 18 a 19 v navazujm pohybu.