TECHNIKY TULU

Yoo-Sin

Pohled:

zadn pohled
lev pohled  X  prav pohled
aktuln smr pohledu
kliknutm jin pohledy

Diagram:

pedchoz
pedchoz
pedchoz
nsledujc
nsledujc
nsledujc
zatek
zatek

14.  Annun so sonbadak duro makgi

konec
konec
Provete nabrac blok dlan prav ruky, souasn vytvote postoj annun sogi smrem k BD.