Taekwon-Do ITF Teorie - Sonkal

Sambo a Ibo matsogi

Popis Youtube Staen
Sambo matsogi samostatn - Gunnun so kaunde ap jirugi on-line sthni
Sambo matsogi
tok (A) - Gunnun so kaunde ap jirugi
Obrana (B) - Gunnun so an palmok kaunde yop makgi
on-line sthni
Sambo matsogi
tok (A) - Gunnun so nopunde ap jirugi
Obrana (B) - Gunnun so bakat palmok chuckyo makgi
on-line sthni
Sambo matsogi
tok (A) - Najunde apcha busigi
Obrana (B) - Gunnun so bakat palmok najunde makgi
on-line sthni
Sambo matsogi
tok (A) - Gunnun so nopunde ap jirugi
Obrana (B) - Gunnun so bakat palmok nopunde yop makgi
on-line sthni
Sambo matsogi
tok (A) - Niunja so sonkal kaunde yop taerigi
Obrana (B) - Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
on-line sthni
Sambo matsogi - dvoucestn
tok (A) - Gunnun so kaunde ap jirugi
Obrana (B) - Gunnun so an palmok yop makgi
on-line sthni
Sambo matsogi - dvoucestn
tok (A) - Najunde apcha busigi
Obrana (B) - Gunnun so bakat palmok najunde makgi
on-line sthni
Sambo matsogi - dvoucestn
tok (A) - Niunja so sonkal kaunde yop taerigi
Obrana (B) - Niunja so sonkal kaunde daebi makgi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi + najunde apcha busigi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Gunnun so kaunde ap jirugi + naeryo chagi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Kaunde dollyo chagi + gunnun so kaunde ap jirugi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Najunde apcha busigi + gunnun so nopunde ap jirugi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Niunja so kaunde ap jirugi + dolmyo yop chagi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Nopunde yop dollyo chagi + niunja so kaunde ap jirugi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Niunja so sonkal kaunde yop taerigi + nopunde bandae dollyo chagi
on-line sthni
Ibo matsogi
tok - Niunja so sonkal kaunde yop taerigi + kaunde yopcha jirugi
on-line sthni
Ilbo matsogi - kazky nkolika variant on-line sthni

Copyright © 2003 - 2018, Taekwon-Do ITF Sonkal
sonkal@taekwondo.cz